網站尋奇 C—C  C=C C≡C

-OH -COOH R-COO-R' R-O-R' -CHO R-CO-R' R-NH2 -NO2
回立體模型